Do czego odnosi sie dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Odnosi się w głównej mierze do wymagań jakie muszą być spełnione przez produkt, który przeznaczony jest do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a także systemy ochronne, które przeznaczone są do stosowania we wspomnianych powyżej strefach.

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co oznacza Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa odnosi się wyłącznie do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe podawane są w normach. Natomiast mówiąc o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w poszczególnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa cechuje się obligatoryjnością. Jej celem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem przyjętą we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX odnosi się do części składowych, wtedy gdy mają znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu i systemów ochronnych. Odnosi się także do urządzeń, które lokowane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a których obecność może mieć bezpośredni wpływ na sprzęt ochronny używany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie stosuje się do aparatury medycznej, urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego stosowania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego tylko do celów wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla wszystkich wyrobów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymagania ogólne i uzupełniające dla poszczególnych grup i kategorii wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Załączniku II.
Urządzenia oraz systemy ochronne mogą być przedmiotem także innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które również przewidują umieszczenie na nim znaku CE.