Obowiazki pracodawcy na koniec roku 2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z propozycją nastąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to materiał zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady stanowiska w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz umieszcza na pracodawcę szereg obowiązków, jakich pragnie dopełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania tworzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w powierzchni zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien stanowić wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dobrze oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w spraw, gdy dojdzie do zagrożenia.