Ocena ryzyka zawodowego jest obowiazkiem

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w których praca z treściami łatwopalnymi może sprawiać wykonywanie się niebezpiecznych mieszanin wybuchowych i powodować w miejscu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w branżach przemysłowych.

Dając w akcji czy przechowują substancje mogące liczyć atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi wziąć oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien także wyznaczyć w pałacach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze założeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich dopuścić zapłon.

Cel : Przeprowadzenie oceny i stworzenie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia dokumentu jest spełnienie wymagań prawnych oraz zmniejszenie ryzyka powiązanego z łatwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w miejscu pracy.

Sposób zrealizowania usługi: Stanowiska pracy, w których potrafią spotkać atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z podziałem na przestrzeni zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem: Kolejnym etapem, będzie ustalenie źródeł zapłonu razem z pozostałym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a także fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W sukcesie ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy dania i style zabezpieczające dla każdych środowisk pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane zgodnie z grupami idealnymi dla stref zagrożenia wybuchem.