Ujednolicone przepisy bezpieczenstwa w ue

Ze względu na to, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń do pracy w tych strefach. Celem tych zmian jest maksymalne zmniejszenie ryzyka lub jego całkowita eliminacja, które wiąże się ze stosowaniem produktów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

urządzenia fiskalne krakówDobre i sprawdzone kasy fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany produkt, który jest przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i systemów ochronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich przepływu na terenie Unii Europejskiej.
Ową dyrektywą są objęte wszystkie urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz systemy ochronne, które będą wykorzystywane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulujących, które będą stosowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą posiadać one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych, które będą tam używane.
Dyrektywa definiuje także sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą także spełniać jej zasadnicze wymagania. Zastosowanie norm nie jest konieczna niezbędnością, ale sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez jednostkę działającą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić tylko w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy.
Jeśli chodzi o te wyjątki, to deklaracje zgodności może w tym przypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane i to producent będzie odpowiedzialny w takiej sytuacji za wprowadzenie na rynek swojego wyrobu.
Jeśli chodzi o główne wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc pracy oraz działanie na terenie Unii Europejskiej w sposób obligatoryjny i mający nadrzędny charakter.