Znak strefa 2 zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do praktyce w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania kojarzące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, by mógł być obsługiwany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które odnosi się w drugich miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być znaczny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno wyposażenia w sensu zapewnienia zgodności z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.